spirit4x4.imc.co.th

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ วิธีท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้แก่เจ้าของรถและผู้สนใจทั่วไป