โรงเรียนสอนฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์

โรงเรียนสอนฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ทุกระดับ KS3, KS4 และ A-levels บทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Mr. Saayman ประสบการณ์ 30-ปีในการสอนปัจจุบันเป็นสอนอยู่ที่ Oxford AQA Physics และ EDEXCEL Mathematics