ธุรกิจ

Brighter Impact ผู้จัดจําหน่าย โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทาง ออกฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดตู้รวม แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ชนิดปิดมิด รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตระบบคุณภาพของกระบวนการผลิต การจัดหา การจัดทําต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การสรรหาคู่ค้าและบุคลากร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ