ธุรกิจ

เว็บไซต์เกี่ยวกับการบริการตรวจสอบข้อมูล APP และ PNR จากกระทรวงโยธาธิการและกรมการบินพลเรือนสปป.ลาว (DCAL) ซึ่งรวบรวมและจัดหาโดยสายการบินจะถูกถ่ายโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบตรวจคนเข้าเมืองของประเทศลาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้โดยสารทางอากาศ