Day: July 1, 2019

ใครทำการตลาดต้องรู้ กับการลงโฆษณาบน YouTube

การลงโฆษณา YouTube มีอะไรบ้าง YouTube Videos Ads การลงโฆษณาบน YouTube เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ในบทความล่าสุดจะบอกการทำการตลาดยังไงให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่เค้าต้องการ ซึ่งจะมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ TrueView In-Stream Ads TrueView Video Discovery Ads  Bumper Ads โดยบทความจะบอกลักษณะโฆษณา และความเหมาะสมในการใช้ YouTube Ad Format & Suitabili 1. Trueview In-Stream Ads เป็นรูปแบบโฆษณาวิดีโอบน YouTube ซึ่งจะแสดงผลก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่น ๆ บน YouTube และผู้ชมสามารถกด skip ได้หลังจากที่โฆษณาของเราปรากฎไปแล้ว 5 วินาที แนะนำ เมื่อต้องการแสดงโฆษณาที่มีเนื้อหาแบบวิดีโอ และต้องการจับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ใน YouTube ซึ่งเหมือนกับการทำโฆษณาแบบโทรทัศน์แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกว่า รวมถึงสามารถวัดผลได้ว่ามาจากกลุ่มเป้าหมายใด 2. Trueview Video […]