อะไรคือ Off-Page SEO?

Off-Page SEO คือการกระทำทุกอย่างที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์เพื่อในผลการค้นของเว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้น การทำ Off-Page SEO จะเน้นไปที่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของโดเมนของคุณด้วยการสร้าง Link จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่ง Off-Page SEO including ประกอบด้วย:

Become a member of the most popular social networking sites like Facebook, Instagram, Twitter, Linked In, etc., is the fundamental step with which you begin to advertise, market and build your online reputation for your website/company. Also can extend your network online, get connect with your friends and share things with each other.

Blogging is one of the best ways to promote your website online! By writing a blog for your website, you give a reason for visitors to keep returning to your site and keep up to date with your latest posts. It also helps search engines to crawl your site more frequently, as they have to update your latest blog post entries, which ultimately helps you rank higher in search engine results pages (SERPs).

Find forums online that are related to your business and get involved within that community. Reply to threads, answer peoples questions, offer advice, etc. This all helps to build up your reputation as someone who is an expert within that niche. Try to use “Do-Follow” Forums so that you can include a link to your site within your signature, which helps search engines crawl your site.

Submit your website to the most popular search engines like Google, Bing, etc. Search engines will eventually find your website online, but that can take a while.

Directory Submissions is still worth to do nowadays. It can help your website to be crawl by Search Engines. You could submit to general directories, but for maximum effect, better off submitting to niche directories.

Social Bookmarking is another great way of promoting your website. Submit your latest blog posts and pages to the most popular bookmarking sites, like StumbleUpon, Digg, Delicious, Reddit, etc. Search engines really like these types of sites because the content on these sites is updated very frequently.

Link building is another popular way of promoting your site. If you produce a really popular unique post for your site, then other people may want to link to it. Perhaps you have copied/published another website’s content on your site, don’t forget to place their website link as a reference. Do it for others and, if your content is trustworthy, let others do it for you. This is another way to increase your link popularity.

You can publish/share your product videos, expert opinions, and reviews of your product and make them public in YouTube, Dailymotion, etc.

Publish/share your website product pictures and make them public. Let your friends see them and comment on them too, which will help drive traffic towards your website.

Write reviews about others businesses or ask your friends/clients to write a review of your business in major business review sites.

Make your website local so that search engines can easily view your website and fetch the content. This will help you to reach a targeted audience. Submit your website to Google Local Listing and Google Maps.

You can submit your article to popular article directory sites. This can help drive traffic to your website, whilst you can also gain some links to your site from other people.

For business provider, you can go for PR submission in popular PR websites like 1888pressrelease, Open PR, PR Leap, etc. This will help you to publish your site in Google News.

You can also go for a PPC ad campaign with your targeted keywords. You have to pay to drive more traffic towards your website through PPC.

What is On-Page SEO?

OFF-PAGE SEO